ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletประวัติส่วนตัว
bulletK.Chaleo in Canbera.
bulletสินค้าหรือบริการ 3
bulletสินค้าหรือบริการ 4
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletเว็บซื้อขาย
dot
Newsletter

dot


ประวัติการทำงาน article

 

พันตำรวจโท เฉลียว ขจรบริรักษ์ น.บ,ร.ม.(การเมืองการปกครอง)
อนุญาโตตุลาการกรมการประกันภัย ภาคเหนือ
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร
เกิดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๕
บุตร ร้อยตำรวจเอก หลวงขจรบริรักษ์ นางบัวเขียว ขจรบริรักษ์

 

ประวัติการทำงาน

 
๒๕๐๗                   เป็นนักเรียนพลตำรวจ โรงเรียนตำรวจภูธร ๓ จังหวัดลำปาง (ประธานนักเรียน)
๒๕๐๘                   รับราชการตำแหน่งลูกแถว สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒๕๐๙                    เป็นเจ้าหน้าที่สารบรรณ กองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง
     เป็นผู้ช่วยสมุห์บัญชี กองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๕ จังหวัดลำปาง
๒๕๑๐                    ได้รับทุน AID (Agency for International Development) 
     ไปอบรมวิชา A Line Service Mechanics (Aircraft) ที่ประเทศไต้หวัน (เมืองไทนาน) (Air Asia   Co.Ltd.)
๒๕๑๑                    รับราชการเป็นช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ กรุงเทพมหานคร
๒๕๑๙                    รับราชการเป็นรองสารวัตรแผนกวินัย กองบัญชาการตำรวจภูธร ๓ จังหวัดลำปาง
๒๕๒๑                   เป็นตัวแทนกองบัญชาการตำรวจภูธร 3 ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานกองกำลังพล กรมตำรวจ
๒๕๒๒                    รองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
     รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
๒๕๒๓                    รองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
     รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
๒๕๒๔                   สารวัตรสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
๒๕๒๘                   สารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสา (อำเภอเวียงสา) จังหวัดน่าน
๒๕๒๙                   สารวัตรสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
๒๕๓๔                   สารวัตรสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
๒๕๓๖                   สารวัตรสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (๑๙ ก.ค. ๒๕๓๖)
๒๕๓๘                   รองผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ( ๒ ก.พ.๒๕๓๘)
๒๕๔๑                   รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๒๕๔๒                   ลาออกจากราชการตำรวจ (๑ มีนาคม ๒๕๔๒)
    ประกอบอาชีพว่าความตลอดชีพ ใบอนุญาตเลขที่ ๙๑๔/๒๕๔๒ (๒๓ เมษายน ๒๕๔๒)
    ฝ่ายวิชาการและกฎหมายหอการค้าน่าน
๒๕๔๓                  อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฏ อุตรดิตถ์ (ส่วนน่าน)
            คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นับแต่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓)
๒๕๔๔                  กรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความภาค ๕
                                                คำสั่งสภาทนายความที่ ๒๒๐ / ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ (นายสัก กอแสงเรือง)
๒๕๔๖                   เป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ทะเบียนเลขที่ ๒๓๐/๒๕๔๖ (๒๙ ก.ค.๒๕๔๖)
ขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (๑ ส.ค.๒๕๔๖)
    เป็นอนุญาโตตุลาการ กรมการประกันภัย (ภาคเหนือ ๑๘ จังหวัด)
    เป็นอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
    เป็นที่ปรึกษากฎหมายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน (ชคน.)
๒๕๕๑                   เป็นประธานสภาทนายความจังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓
                                                คำสั่งสภาทนายความที่ ๑๔๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๒๕๕๒                  ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพกฎหมาย คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดน่าน
                                                คำสั่งจังหวัดน่านที่ ๐๐๓๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒
                            กรรมการฝ่ายกฎหมายในคณะกรรมการสุขภาพจิตประจำจังหวัดน่าน
                                                คำสั่งสภาทนายความที่ ๙๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
                            ผู้แทนสภาทนายความในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดโดยตำแหน่ง
                                                คำสั่งสภาทนายความที่ ๑๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดประวัติพันตำรวจโทเฉลียว ขจรบริรักษ์

ประวัติการอบรม article
ประวัติงานด้านสังคม
ประสบการณ์การเลือกตั้งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานทนายความพันตำรวจโทเฉลียว ขจรบริรักษ์..."เคชาลิโอ.ดอทคอม"
ที่อยู่ :  เลขที่ .....๔..ถนนคำยอด....ตำบล :  ..ในเวียง.. อำเภอ : ..เมืองน่าน..
จังหวัด :.น่าน..     รหัสไปรษณีย์ : ..๕๕๐๐๐..
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล์ : ..chaleo_k@hotmail.com..
เว็บไซต์ : ..www.kchaleo.com.."เคชาลิโอ.ดอทคอม..